We usually don't advise cookies, but when we do it is to give you the best web experience. Read all about our privacy policies in our disclaimer.

Abonnementsvoorwaarden High Five Fitness Network

Abonnementsvoorwaarden High Five Fitnes Network (HFFN) per 25 Maart 2019.

 

Artikel 1 Definities

Vitaliteitaanbieder(s): aanbieder(s) van een of meerdere (sport)activiteiten of diensten op het gebied van vitaliteit waarmee High Five Fitness Network een samenwerking heeft, welke zijn vermeld op de Website;

Organisatie: een organisatie die contractuele afspraken heeft gesloten met High Five Fitness Network met als doel het Vitaliteitsaanbod van de verschillende Sportaanbieders via het portaal van High Five Fitness Network aan te bieden aan haar relaties.

Relatie(s): relatie van de Organisatie die interesse heeft gebruik te maken van het Vitaliteitsaanbod, een account aanmaakt, een goedgekeurde deelnemer is van het High Five Fitness Network, al dan niet op termijn deelnemer aan het High Five Fitness Network

Vitaliteitaanbod: door aanbieder(s) aangeboden specifieke sport-, fitness- of andere activiteiten c.q. diensten op het gebied van Vitaliteit De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Vitaliteitsaanbieder en de Relatie ter zake het Vitaliteitsaanbod

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die zijn gesloten via het portaal van High Five Fitness Network, tussen de Vitaliteitsaanbieder en de Relatie.

 

Artikel 3 Het Vitaliteitsaanbod

1.   De Vitaliteitsaanbieder brengt het Vitaliteitsaanbod elektronisch uit via het portaal van High Five Fitness Network.

2.   Het Vitaliteitsaanbod omvat ten minste:

-    de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

-    de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

-    de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

-    de kosten voor het abonnement. Uit het Vitaliteitsaanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

-    de wijze van betaling en de betalingstermijn;

-    de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn en/of verlengingstermijn, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur.

3.   De omschrijving van het Vitaliteitsaanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het Vitaliteitsaanbod door de Relatie mogelijk te maken.

4.   Bij het Vitaliteitsaanbod worden deze abonnementsvoorwaarden elektronisch ter hand gesteld.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het Vitaliteitsaanbod door de Relatie. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Artikel 5 Bedenktijd

  1. Voor de via het portaal gesloten Overeenkomst geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Relatie heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. De Relatie kan, op eigen verzoek, de Overeenkomst direct laten ingaan. Wanneer de Relatie dan alsnog gebruik maakt van het herroepingsrecht dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode vanaf de start van de Overeenkomst tot het moment van Herroeping.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. Op het portaal van High Five Fitness Network wordt bij ieder Vitaliteitsaanbod aangegeven welke duur en verlenging termijn deze kent.Als de Relatie een Overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen dat niet van rechtswege eindigt, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats aan de Relatie indien een jaarcontract tussentijds feitelijk niet wordt gebruikt. Als de Relatie niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Relatie kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.

2.   De Relatie mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

-    de Relatie schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Relatie niet meer mogelijk is om gebruik te maken van het Vitaliteitsaanbod.

-    het voor de Relatie als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van het Vitaliteitsaanbod.

3.   De tussentijdse opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand via mail naar fitnessnetwork@highfive.fit . In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op de laatste dag van de maand. Het moment van opzegging dient onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat de Relatie door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

4.   De Organisatie mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen bij uitdiensttreding van Relatie bij de Organisatie.

5.   De tussentijdse opzegging dient te geschieden voor afloop van de betreffende abonnementsperiode via de Organisatie, zoals in het contract tussen High Five Fitness Network en de Organisatie is vastgelegd.

6.   De Relatie moet de Overeenkomst via het Portaal van High Five Fitness Network opzeggen. Opzeggingen die rechtstreeks bij de Vitaliteitsaanbieder worden gedaan kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

7. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is High Five Fitness Network gerechtigd om in overleg met de Vitaliteitsaanbieder de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats aan de Relatie indien een jaarcontract tussentijds feitelijk niet wordt gebruikt c.q. wordt beëindigd op grond van artikel 6 lid 2.

8. High Five Fitness Network mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

-    de Relatie een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

-    de Relatie zich onrechtmatig heeft gedragen jegens High Five Fitness Network, jegens de Vitaliteitsaanbieder of jegens een contractant van de Sportaanbieder.

High Five Fitness Network betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Relatie tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

10. Indien de Vitaliteitsaanbieder zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Vitaliteitsaanbieder mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Vitaliteitsaanbieder betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval via High Five Fitness Network terug.

 

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1.   De vergoeding voor het af te nemen Vitaliteitsaanbod wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.

2.   High Five Fitness Network en de Vitaliteitsaanbieder maken eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand aan de verhoging bekend aan de Relatie.

3.   In het geval van een prijsverhoging, heeft de Relatie het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door High Five Fitness Network te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door High Five Fitness Network terugbetaald. Het door de Relatie verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4.   De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de Vitaliteitsaanbieder

1.   De Vitaliteitsaanbieder staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2.   De Vitaliteitsaanbieder onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3.   Indien de Vitaliteitsaanbieder gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4.   De Vitaliteitsaanbieder zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de Relatie

1.   De Relatie houdt zich aan de door de Vitaliteitsaanbieder gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2.   De Relatie dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Sportaanbieder.

3. De Relatie dient de aanwijzingen van de Vitaliteitsaanbieder c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Relatie niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Relatie niet bekend is. Indien de Relatie niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Vitaliteitsaanbieder kenbaar te maken, zodat de Vitaliteitsaanbieder uitleg kan geven.

4. Het is de Relatie niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5.   Het is de Relatie niet toegestaan te roken in de door de Vitaliteitsaanbieder beschikbaar gestelde rookvrije-ruimtes.

6.   De Relatie dient wijzigingen in contactgegevens en eventuele betaalgegevens tijdig elektronisch door te geven via het portaal van High Five Fitness Network en gewijzigde contactgegevens te melden aan de Sportaanbieder.

 

 

 

 

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

1.   De Vitaliteitsaanbieder kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Vitaliteitsaanbieder zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2.   Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Relatie heeft de Relatie gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Hiervoor dient de Relatie een verzoek in bij High Five Fitness Network via fitnessnetwork@highfive.fit . Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

 

Artikel 11 Bewijs van deelname

1.   Na de startdatum van het abonnement  ontvangt de Relatie op vertoon van geldige legitimatie van de Vitaliteitsaanbieder een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

2.   Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Vitaliteitsaanbieder is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 Betaling

1.   De verschuldigde vergoedingen worden in rekening gebracht door High Five Fitness Network bij de Relatie en/of de Organisatie en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen bij aanvaarding van het Vitaliteitsaanbod in het Portaal.   

2.   Bij niet tijdige betaling is, of de Relatie of de Organisatie in verzuim nadat hij daar door de High Five Fitness Network schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3.   Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is High Five Fitness Network gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is High Five Fitness Network bevoegd om de Relatie de toegang tot de faciliteiten bij de Vitaliteitsaanbieder te weigeren.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.   De Vitaliteitsaanbieder is tegenover de Relatie aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Vitaliteitsaanbieder komt. De Vitaliteitsaanbieder is aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt door de Vitaliteitsaanbieder..  High Five Fitness Network is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen tijdens het gebruik van het Vitaliteitsaanbod.

2.   De Vitaliteitsaanbieder zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Vitaliteitsaanbieder is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3.   De Relatie is tegenover de Vitaliteitsaanbieder en High Five Fitness Network aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Relatie komt.

 

Artikel 14 Klachten

1.   High Five Fitness Network beschikt over een klachtenprocedure en behandelt zijn klachten Overeenkomstig deze procedure. Klachten kunnen via de volgende link worden ingediend https://www.highfive.fit/nl/suggestie-klacht. Deze klachtenprocedure kan ook worden gebruikt voor het indienen van klachten inzake de dienstverlening van de Vitaliteitsaanbieder nadat een directe oplossing in overleg met de Vitaliteitsaanbieder niet kon worden gevonden.

2.   De Relatie dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Relatie de gebreken heeft geconstateerd - bij High Five Fitness Network in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te zijn. High Five Fitness Network kan verzoeken om eventuele bewijsmiddelen.

3.   Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Relatie zijn rechten ter zake verliest.

4.   High Five Fitness Network beantwoordt de door de Relatie bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt High Five Fitness Network per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Relatie een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 Wijzigingsbeding

  1. High Five Fitness Network gerechtigd de abonnementsvoorwaarden, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Relatie op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. High Five Fitness Network informeert de Relatie minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Relatie de Overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door High Five Fitness Network in.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

  1. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.