Terms for subscribing High Five Fitness Network

Abonnementsvoorwaarden High Five Fitness Network deze treden in werking per 25 Maart 2019.

 

Artikel 1 Definities

De Sportaanbieder: natuurlijke of rechtspersoon die is aangesloten bij het netwerk van High Five Fitness Network en diensten of abonnementen aanbiedt via het portaal van High Five Fitness Network aan relaties (zoals werknemers) van aangesloten organisaties (zoals werkgevers).

Aangesloten Organisatie: een organisatie die contractuele afspraken heeft gesloten met High Five Fitness Network met als doel het Aanbod van de verschillende Sportaanbieders via het portaal van High Five Fitness Network aan te bieden aan haar relaties.

Aangesloten Persoon: een relatie van een Aangesloten Organisatie die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het Aanbod.

Het Aanbod: Het door de Sportaanbieder via het High Five Fitness Network aangeboden abonnement of de dienst gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteit.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Sportaanbieder en de Aangesloten Persoon ter zake het Aanbod

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die zijn gesloten via het portaal van High Five Fitness Network, tussen de Sportaanbieder en de Aangesloten Persoon.

 

Artikel 3 Het Aanbod

1. De Sportaanbieder brengt het aanbod elektronisch uit via het portaal van High Five Fitness Network.

2. Het Aanbod omvat ten minste: - de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

- de kosten voor het abonnement. Uit het Aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

- de wijze van betaling en de betalingstermijn;

- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn en/of verlengingstermijn, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur.

3. De omschrijving van het Aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het Aanbod door de Aangesloten Persoon mogelijk te maken.

4. Bij het Aanbod worden deze abonnementsvoorwaarden elektronisch ter hand gesteld.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het Aanbod door de Aangesloten Persoon. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Artikel 5 Bedenktijd

1. Voor de via het portaal gesloten Overeenkomst geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Aangesloten Persoon heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. De Aangesloten Persoon kan, op eigen verzoek, de Overeenkomst direct laten ingaan. Wanneer de Aangesloten Persoon dan alsnog gebruik maakt van het herroepingsrecht dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode vanaf de start van de Overeenkomst tot het moment van Herroeping.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. Op het portaal van High Five Fitness Network wordt bij ieder Aanbod aangegeven welke duur en verlengingtermijn deze kent. Als de Aangesloten Persoon een Overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen dat niet van rechtswege eindigt, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Als de Aangesloten Persoon niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Aangesloten Persoon kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.

2. De Aangesloten Persoon mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

- de Aangesloten Persoon (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Aangesloten Persoon niet meer mogelijk is om gebruik te maken van het Aanbod.

- het voor de Aangesloten Persoon als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van het Aanbod.

De tussentijdse opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand via mail naar fitnessnetwork@highfive.fit . In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op de laatste dag van de maand. Het moment van opzegging dient onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat de Aangesloten Persoon door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

De Aangesloten Organisatie mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

- bij uitdiensttreding van Aangesloten Persoon bij de Aangesloten Organisatie.

De tussentijdse opzegging dient te geschieden voor afloop van de betreffende abonnementsperiode via de Aangesloten Organisatie, zoals in het contract tussen High Five Fitness Network en de Aangesloten Organisatie is vastgelegd.

3. De Aangesloten Persoon moet de Overeenkomst via het Portaal van High Five Fitness Network opzeggen. Opzeggingen die rechtstreeks bij de Sportaanbieder worden gedaan worden kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is High Five Fitness Network gerechtigd om in overleg met de Sportaanbieder de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

5. High Five Fitness Network mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

- de Aangesloten Persoon een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

- de Aangesloten Persoon zich onrechtmatig heeft gedragen jegens High Five Fitness Network, jegens de Sportaanbieder of jegens een contractant van de Sportaanbieder.

High Five Fitness Network betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Aangesloten Persoon tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

6. Indien de Sportaanbieder zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Sportaanbieder mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Sportaanbieder betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval via High Five Fitness Network terug.

 

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.

2. High Five Fitness Network en de Sportaanbieder maken eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Aangesloten Persoon het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door High Five Fitness Network te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door High Five Fitness Network terugbetaald. Het door de Aangesloten Persoon verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de Sportaanbieder

1. De Sportaanbieder staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Sportaanbieder onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Sportaanbieder gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Sportaanbieder zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de Aangesloten Persoon

1. De Aangesloten Persoon houdt zich aan de door de Sportaanbieder gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Aangesloten Persoon dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Sportaanbieder.

3. De Aangesloten Persoon dient de aanwijzingen van de Sportaanbieder c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Aangesloten Persoon niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Aangesloten Persoon niet bekend is. Indien de Aangesloten Persoon niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Sportaanbieder kenbaar te maken, zodat de Sportaanbieder uitleg kan geven.

4. Het is de Aangesloten Persoon niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Aangesloten Persoon niet toegestaan te roken in de door de Sportaanbieder beschikbaar gestelde rookvrije-ruimtes.

6. De Aangesloten Persoon dient wijzigingen in contactgegevens en eventuele betaalgegevens tijdig elektronisch door te geven via het portaal en gewijzigde contactgegevens te melden aan de Sportaanbieder.

 

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

1. De Sportaanbieder kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Sportaanbieder zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Aangesloten Persoon heeft de Aangesloten Persoon gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Hiervoor dient de Aangesloten Persoon een verzoek in bij High Five Fitness Network via fitnessnetwork@highfive.fit . Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

 

Artikel 11 Bewijs van deelname

1. Na de startdatum van het abonnement  ontvangt de Aangesloten Persoon op vertoon van geldige legitimatie van de Sportaanbieder een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Sportaanbieder is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

 

 

Artikel 12 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht door High Five Fitness Network bij de Aangesloten Persoon en/of de Aangesloten Organisatie en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen bij aanvaarding van het Aanbod in het Portaal.   

2. Bij niet tijdige betaling is, of de Aangesloten Persoon of de Aangesloten Organisatie in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is High Five Fitness Network gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is High Five Fitness Network bevoegd om de Aangesloten Persoon de toegang tot de faciliteiten bij de Sportaanbieder te weigeren.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Sportaanbieder is tegenover de Aangesloten Persoon aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Sportaanbieder komt. De Sportaanbieder zijn aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt door de Sportaanbieder of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Sportaanbieder.  High Five Fitness Network is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen tijdens het gebruik van het Aanbod.

2. De Sportaanbieder zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Sportaanbieder is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3. De Aangesloten Persoon is tegenover de Sportaanbieder en High Five Fitness Network aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Aangesloten Persoon komt.

 

Artikel 14 Klachten

1. High Five Fitness Network beschikt over een klachtenprocedure en behandelt zijn klachten Overeenkomstig deze procedure. Klachten kunnen via de volgende link worden ingediend https://www.highfive.fit/nl/suggestie-klacht. Deze klachtenprocedure kan ook worden gebruikt voor het indienen van klachten inzake de dienstverlening van de Sportaanbieder nadat een directe oplossing in overleg met de Sportaanbieder niet kon worden gevonden.

2. De Aangesloten Persoon dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Aangesloten Persoon de gebreken heeft geconstateerd - bij High Five Health Promotion in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te zijn. High Five Fitness Network kan verzoeken om eventuele bewijsmiddelen.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Aangesloten Persoon zijn rechten ter zake verliest.

4. High Five Fitness Network beantwoordt de door de Aangesloten Persoon bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt High Five Fitness Network per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Aangesloten Persoon een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 Wijzigingsbeding

High Five Fitness Network gerechtigd de abonnementsvoorwaarden, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Aangesloten Persoon op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. High Five Fitness Network informeert de Aangesloten Persoon minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Aangesloten Persoon de Overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door High Five Fitness Network in.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

We use cookies on this website.