Privacy Voorwaarden

Privacyvoorwaarden

Inleiding

Dit is de Privacy Policy van High Five Health Promotion (verder ook: HFHP). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen in contacten met deelnemers aan onze fitnessprogramma’s, (toe) leveranciers, medewerkers, sollicitanten, aangesloten organisaties, kortom iedereen waarmee wij in de uitoefening van ons bedrijf contact mee hebben (of het nu mondeling, schriftelijk, elektronisch of via onze websites is) en waarbij er persoonsgegevens worden uitgewisseld.

In het algemeen

Wij ontkomen er niet aan om in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens te verwerken. Onze dienstverlening is mensen zo veel mogelijk in beweging te krijgen onder het motto: “We believe that a healthy lifestyle empowers people to live a more balanced life’. Daartoe pogen we op verschillende manieren individuele mensen via de bij ons aangesloten fitnesscentra (en fysiotherapeuten) in beweging te krijgen. Soms via onze eigen fitnesscentra, soms via al gerealiseerde in-company fitness centra, maar steeds met de bedoeling mensen fit te maken en houden.

Onze dienstverlening is niet het verhandelen of gebruiken van persoonsgegevens voor andere doelen dan hierboven omschreven. Daarom hebben we met alle (toe)leveranciers en afnemers van onze diensten verwerkersovereenkomsten gesloten die waarborgen dat eenmaal verstrekte persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening niet verder worden verwerkt dan noodzakelijk is voor dat doel.

Policy

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze HFHP persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Als wij offline of online persoonsgegevens verkrijgen gaan wij er op een eenvormige manier mee om. Dat betekent dat alle gegevens verwerkt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt worden en niet voor andere doelen.

Website, platform, e-mail

HFHP heeft een website en een online platform ontwikkeld welk platform beschikbaar is via desktop of mobiele tablets/ smartphones. Deze website het platform zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van HFHP gevestigd te Schinkeldijkje 18, 1432CE Aalsmeer. Deze privacy policy is van toepassing op elk gebruik van de website en het platform. Alle informatie over het platform en de diensten is te vinden op https://www.highfive.fit/ Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door HFHP. HFHP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet verder mogen verwerken.

Indien u gebruikt maakt van de website of zich inschrijft als gebruiker van het platform geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens onder deze voorwaarden. Gedurende het gebruik van het platform kan het voorkomen dat wij u vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor andere doelen als in de overeenkomst is opgenomen. U kunt hier te zijner tijd toestemming voor geven, maar mag dat ook weigeren. Voor de werking van het platform heeft dat geen enkel gevolg.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert wanneer u ons een e-mail zendt en wanneer u ons platform gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, ons platform gebruikt, een van onze apps downloadt of gebruikt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.

HFHP biedt via haar website en platform veel informatie aan over haar bedrijf en de door haar aangeboden dienstverlening zoals ook te lezen is op https://www.highfive.fit/ Als u uw persoonsgegevens verstrekt via HFHP bewaren wij uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen. De dienstverlening omvat informatieverstrekking, welke ongevraagd en gevraagd kan plaatsvinden. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

HFHP is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die HFHP over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt.

HFHP is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd.

1. Gegevensverzameling

Bij gebruik van de website en het platform (via desktop, tablet of smartphone) wordt u doorgeleidt naar een website die cookies gebruikt. Bij het gebruik van de website en het platform kunt u aangeven dat u geen cookies accepteert. De website en het platform HFHP maakt echter geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u.
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor het platform, een account creëert, meedoet aan online vraag, de app downloadt, een reactie via HFHP plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met HFHP.

b. Door uw gebruik van ons platform.
U kunt ons platform bekijken en gebruiken via een desktop, tablet, telefoon of ander toestel. Wij maken op ons platform gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om anoniem statistische gegevens over uw gebruik van ons platform te verzamelen.

c. Van derden.
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze website of ons platform een geïntegreerde social mediafunctie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op ons platform kunnen door u op de social media platformen worden geplaatst.

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:

a. Uw contact- en accountgegevens.
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een account bij HFHP creëert, een mail stuurt en/ of deelneemt aan interactie via onze website of ons platform.

b. Uw betalings- en factuurgegevens.
Wij bewaren voor het afhandelen van uw afgenomen dienstverlening de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode.

c. Door u online geplaatste gegevens.
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze het platform of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben. Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

d. Door u verstrekte gegevens tijdens afname van diensten.

Indien u een dienst afneemt kunt u ook extra gegevens verstrekken (uit uzelf of indien gevraagd). Die behandelen we vanzelfsprekend net zo als alle andere persoonsgegevens. U kunt ook medische gegevens verstrekken aan een fysiotherapeut (of andere medewerker). Dat zijn extra gevoelige gegevens (zogenaamde bijzondere persoonsgegevens). Die behandelen we dus ook extra zorgvuldig en worden alleen verder verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de specifieke dienstverlening van onze fysiotherapeuten of behandelaars. U zal altijd om toestemming gevraagd worden om deze verder te verstrekken dan bij de fysiotherapeut of behandelaar.

U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via het platform of social media functies hebt geplaatst. Bij gebruik van het platform kan HFHP echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens als u informatie of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

3. Gegevens over uw voorkeuren

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete onderdelen van onze dienstverlening of waarnaar u informeert. Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld vaker een bepaald onderdeel van onze dienstverlening gebruikt kunnen wij u verdere informatie sturen over dat onderdeel of gerelateerde dienstverlening. Dat zal echter geen informatie of reclame voor dienstverlening van anderen dan HFHP.

Wij kunnen, wanneer u onze website of ons platform bezoekt gegevens tijdelijk gebruiken over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites).

4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken

a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen en betalingen te kunnen ontvangen. U kunt gebruik maken van het platform en wij verwerken uw verstrekte gegevens om u de diensten van het platform te kunnen verlenen.

b. Om u berichten te sturen in verband met uw account en door u gevraagde dienstverlening.
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de dienstverlening of u (gevraagd en ongevraagd) verzoeken input te leveren in uw account. Daarnaast kunnen we u een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement, gebeurtenis of aandachtspunt dat voor u interessant kan zijn op basis van het door u afgenomen dienst en account.

c. Om trends en interesses te signaleren.
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites. .
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

e. Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief.
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via het platform mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

f. Als u medische gegevens heeft verstrekt bij de fysiotherapeut (of andere medewerker).

Indien u medische gegevens verstrekt worden deze verwerkt in een elektronisch patiënten dossier. Uw eventueel verstrekte medische gegevens moeten ook (indien u de behandeling via de verzekeraar wil laten vergoeden) aan de verzekeraar kunnen worden verstrekt. Vanzelfsprekend wordt dit met alle noodzakelijke technische en organisatorische waarborgen omkleed.

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken

Wanneer u een account creëert of onze website of ons platform gebruikt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres dataprotection@highfive.fit

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten.
Om e-mails of sms-berichten of push berichten uit het platform voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, kunt u uw instellingen in het portaal wijzigen of stuur een mail aan dataprotection@highfive.fit. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw account.

b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar dataprotection@highfive.fit.

c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Ook kunt u ons verzoeken via dataprotection@highfive.fit de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen.

6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden

a. Binnen HFHP
Wij kunnen al uw gegevens binnen HFHP delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

b. Derden
Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van bezoekers analyseren, en een betere service en ondersteuning aan bezoekers bieden. Als zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde als u daarnaar wordt verwezen en een platform of site bezoekt of een app downloadt.

c. Derden die door u gevraagde of bestelde goederen en diensten leveren.
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website of portaal hebt bereikt. U zult niet rechtstreeks reclame ontvangen via HFHP, maar het is mogelijk dat u gewezen wordt op diensten van derden in het platform, waarbij u via het platform rechtstreeks bij derden goederen of diensten kunt bestellen. Check de privacy policy van de betreffende derde als u daarnaar wordt verwezen en een platform of site bezoekt of een app downloadt.

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen.
Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere strafbare feiten.

7. Binnen de EU

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in landen binnen de Europese Unie of in landen met een passend beschermingsniveau.

8. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

9. Bewaartermijn

High Five Health Promotion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

10. Beveiliging

High Five Health Promotion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en het portaal van High Five Health Promotion maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Bedenk wel dat het internet en gebruik van platforms en apps niet 100% veilig zijn. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door High Five Health Promotion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met High Five Health Promotion.

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

High Five Health Promotion gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en ons portaal optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

12. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering richten aan dataprotection@highfive.fit.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Alle verzoeken om informatie aan dataprotection@highfive.fit dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

13. Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via dataprotection@highfive.fit. Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op dataprotection@highfive.fit.

14. Wijzigingen

High Five Health Promotion behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze policy te wijzigen. Dat zal bekend worden gemaakt via de website en/of het platform.

15. Functionaris Gegevensbescherming

High Five Health Promotion heeft Bjorn Vergers aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Bjorn Vergers
Manager Quality, Health and Safety and Environment, Data Protection Officer
Schinkeldijkje 18 C
1432 CE Aalsmeer
dataprotection@highfive.fit
0031(0)20-4261222